תנאי שימוש

אתר זה, הינו אחד מאתרי ג.ע.ש. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.
לעניין תנאי שימוש אלו - "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמדו לרשות הגולשים באתר ומכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידיאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר).

השימוש בכל המידע הנמסר בפורטלי החברה ובחנויות הורטואליות שבבעלותה הינו באחריות המשתמש בלבד.

המידע המוצג באתרי החברה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או כל גורם מוסמך אחר בתחום.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

1. הנך מתחייב שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים הכוללים חומר פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה בכלל, ודבר תועבה ובו דמותו של קטין בפרט, וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין.
2. התכנים שאתה מוסר והמופיעים באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
3. ג.ע.ש ו/או מי מטעמם (יחד - "החברה") רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת.
4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל התכנים שיפורסמו על-ידיך ו/או באישורך באתר יהיו על אחריותך בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.
5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובמכשירי הקצה השונים, לרבות ביחס לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים או עקב הצגתם.
6. אין החברה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות באמצעות קישור.
7. במהלך השימוש באתר או במסירת תכנים על-ידיך לאתר, עליך להימנע מלהטריד, לקלל, להסית, לאיים, לשדל או לסייע לביצוע פעולות אסורות על פי הדין, לעשות שימוש מסחרי, להשתמש בחומר שזכויות הקנין הרוחני או השימוש בהן אינן שייכות לך, להתחזות לעובד החברה, להוציא לשון הרע או לפגוע בכל דרך שהיא במשתמשים האחרים.
7.1 אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.
8. משלוח דוארים המוגדרים כ Spam  אינו מורשה ואינו מותר כלל ועיקר על ידי המנויים באתר ו/או המשתמשים בו. לג.ע.ש זכות בלעדית להסיר אתר אשר ביצע הפרה של סעיף זה, ללא הודעה מוקדמת, באופן חד צדדי, עד לברור מוחלט של העניין. למען הסר ספק הדבר אמור גם לפרסום דפים ו/או אתרים מתוך הפורטל וקישורם בדוארים בלתי מורשים.
9. כל פניה פרסומית אשר תתבצע באמצעות מערכת האתר ו/או באמצעות שימוש בתכני האתר אינה מורשית ותחשב כהפרה יסודית של תנאי השימוש באתר. העושה כן ישא בכל ההוצאות הכספיות הישירות והעקיפות, לרבות הנזקים והפסדי השתכרות.
10. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או פעילות הנוגדת את עקרונות תקנון זה.
11. לחברת ג.ע.ש, מפעילת האתר, קיימת זכות בלעדית להסיר כל תוכן שאינו ראוי ו/או פוגע או כל תוכן אשר נעשה בו שימוש אשר מנוגד לתקנון. במידה ויווצרו הוצאות ישירות ועקיפות לצורך נושא זה, הגורם אשר ביצע את הפרת התקנון ישא בכל העלויות, הישירות והעקיפות.
12. כל פעילות אשר כוללת בין היתר השארת פרטים מזהים כלשהם, פרטי התקשרות באחד מאתרי החברה תחשב כיצירת קשר לצורך קבלת שרות וניהול מו"מ לצורך קבלת שרות.
13. בהצטרפות למועדון הלקוחות או בכל פניה אחרת לחברה ו/או לנותני שרותים באתר הינך מאשר לחברה ליצור עימך קשר בכל דרך שתמצא לנכון על מנת ליידע אותך על עידכונים באתרי החברה, בפעילות החברה, פעילות מסחרית וכל נושא אחר הנתון לשיקולה הבלעדי של החברה.

האתר הינו אתר פרטי אשר כל גלישה בו הינה בכפוף לתקנון זה. גולש/ת אשר ביצעו פעולה כלשהיא באתר ומסרו מרצונם מידע לצורך יצירת קשר עם באתר וא/או נותני שרות המופיעים באתר - מסכים בזאת לקבל מידע, עדכונים, מבצעים הטבות בכל דרך, בין אם בדואר אלקטרוני, הודעת טקסט, גלויה ובכל דרך אחרת לפי שקול דעתה הבלעדי של החברה. בשימוש באתר הנני מתחייב כי במידה ואגלוש ו/או אבצע פעולה באמצעות האתר/ים, ואחליט לתבוע את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מתוך כוונה לגרום נזק לפעילותו התקינה של האתר ו/או לגרום נזק שלא ביושר לחברה המפעילה - אהיה מחויב לשלם סכום בסך 50,000 ש"ח +הוצאות ישירות ועקיפות בגין כל תביעה יחידנית.
14. החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
15. אין החברה אחראית בשום מקרה על הפרסום ו/או התכנים המופיעים באתר.
16. אחריות על השימוש היא על המשתמש בלבד.
17. גלישה באתר ו/או שימוש באחד המקורות ו/או בתכנים מהווה אישור גורף לכלל תנאי השימוש.