,יאמדקא עקר תלעב םורדב הדיחיה תיאקיטסימה ,הסד הדע םיהדמ קויד תולעב תואצותו הנש 30-מ הלעמל לש ןויסינ תלעב
,לקארוא יפלקו טוראט יפלקב האירק יפ לע ץועייו ןוחבאב
.םילטסירקו היגולורמונ

תוקתרמ תואצרה ריבעהל הסד הדע הברמ ישיא ץועייל ףסונב
תודסומלו (תוביסמו תיב יגוח) תויטרפ תורגסמב םינוש םירזגמל
,תובר תובוגתל תוכוזה תואצרה - (תויומלתשהו שוביג ימי)
.תובהלנו תויבויח

הקיטסימ יאשונב םיסרוק הסד הדע הריבעמ ןכ ומכ
.(םיס"נתמב רקיעב םירבעומ םיסרוקה)

052-3315880 :דיינ  עבש ראב ,1 ינזח בוחר


 

הנייאור ;םינושה תרושקתה יעצמאמ םג תרכומ הסד הדע
תלעב התיה ףאו ("תא" ,"בירעמ") םייצראו םיימוקמ םינותיעב
תינכתב םינש 3 ךשמב הפתתשה ,"יב-לכ" ןועובשב עובק רוט
תופסונ וידר תונחתב החראתהו "םורד וידר"ב תיעובש
.הקיטסימב תוקסועה (תיצראו תימוקמ) היזיוולט תוינכותבו
ידמ הסד הדע תפתתשמ יעוצקמה עדיה תבחרהו תרשעהל
.("תופשכמה ןוגרא") םלועבו ץראב םייעוצקמ םיסנכב הנשתונומת םובלא052-3315880 :דיינ  עבש ראב ,1 ינזח בוחר
www.adadassa.co.il