רפסמ לש וחוכ - היגולורמונ

הב תדחוימ ךרדב תרבעומה תקתרמ האצרה
תקדובה םירפסמה תרות לע הדע תרפסמ
יפכ ,ותוגהנתה יכרדו םדאה יפוא תא
.םשבו הדילה ךיראתב םיפקתשמש
ישיא ץועייכ וא תירוקמ הנתמל ןויער
תללוכה םידומע 12-15 תב תרבוח
,לרוג ,יפוא לש טרופמ יגולורמונ חותינ
הנווכהו דיתע
 
"ערה ןיע"ו לזמ ,רולקלופ

םישרדמ לע תססבתמה תדחוימ האצרה
דציכ הדע הריבסמ הב ,תודהיה תורוקמו
תנמ לע תויוגהנתהבו םיצפחב תונומא ורצונ
."ערה ןיע" ינפמ ןגהלו "לזמ חותפל"
המיאתמו רומוהו קחשמ תבלשמ האצרהה
.להק גוס לכל

!דואמ תשקובמ האצרה

 
לזמה ינבאו םילטסירקה לש אלפומה םלועה

םישיבגב הנומאה רוקמב הנד האצרהה
ןפואבו םהב שומישה יכרדב ,לזמ ינבאכ
.תישיאה לזמה ןבא לש התמאתהו התריחב
לש הביהרמ הגוצתב הוולמ האצרהה
.ףיכ ימיל דחוימב המיאתמ .םילרנימ

םינבאהו םילרנימה לש היינק תורשפא

 
היגולורטסאב תולזמו םישנא

,תוגהנתהה ,יפואה תרכהב תקסועש האצרה
ידיל האב איהש יפכ ,תולזמה ןיב המאתההו
.היגולורטסאה תרותב יוטיב
!םינרקס םישנאל

תולרוגו תומש ,תויתוא

- "התא ימ ךל רמואו ךמש המ יל רומא"
יפוא תא תולגמו תוגציימכ םשה תויתוא
?"לזמ הנשמ - םש הנשמ" םאה .םדאה

לע תססבתמה תדחוימ האצרה
הריציה רפס

 
טוראטה יפלק לש םסקה דוס

תרזעב הב ךרדל רהוצ תחתופה האצרה
תרכה .יולגל רתסנה תא םיכפוה םיפלקה
םהב שומישה יכרדו םינוש םיפלק יגוס
תללוכ הניא האצרהה) תובושת תלבקל
.(!םיפלקב האירק
יפלקב הסד הדע תשמתשמ ישיא ץועייב
םיפלקו לקארוא יפלק ,םייתרוסמ טוראט
.םירחא םידחוימ

!תיטנקיפ האצרה

 
םיעבצו םישנא

תקסועה (עמשמ יתרת) תנווגמ האצרה
ייח לע עבצה לש תיגולוכיספה העפשהב
הריחב דציכ המיגדמו הריבסמ הדע .םוי םויה
חור יבצמ לע העיפשמ םיוסמ עבצ לש תישיא
יפ לע יפוא תונוכת ןוחבא .תוגהנתהו
רולקלופב םיעבצב שומיש .עבצ תופדעה
.הקיטסימבו

!תדחוימ האצרה

!יאוש גנפ !שדח         

ךרדכ הקיתעה תיניסה הטישב הנדה האצרה
םיצפחב שומיש ךות הינומרה תגשהל
.םרודיסבו ונתוא םיבבוסה

:ףסונב

תוביסמ/תוקוור יברעל תודחוימ תוינכות
םיעוריאל הקיטסימ תוניפ
דומעה שארל


052-3315880 :דיינ ,08-6422042 :'לט  עבש ראב ,4 תיעלס
www.adadassa.co.il